Product List

0
Add to compare
น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ซูพรีม ระบบ 2 ส่วนผสมสำหรับงานภายนอก (ใต้ร่มแดดส่องถึง) และภายใน เหมาะสำหรับพื้นไม้ปาเก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ผนัง รั่ว บันได ระเบียง รางโบลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ระยะเวลาแห้งผิว : 0.5 – 1 ชม. / แห้งทาทับได้ : 1.5 – 2.5 ชม. การปกคลุมพื้นที่โดยประมาณ : 70 – 80 ตร.ม ขนาด : ชุด 2 ลิตร , ชุด 7 ลิตร ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
950 ฿3,000 ฿
0
Add to compare
น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ซูพรีม ระบบ 2 ส่วนผสมสำหรับงานภายนอก (ใต้ร่มแดดส่องถึง) และภายใน เหมาะสำหรับพื้นไม้ปาเก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ผนัง รั่ว บันได ระเบียง รางโบลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ระยะเวลาแห้งผิว : 0.5 – 1 ชม. / แห้งทาทับได้ : 1.5 – 2.5 ชม. การปกคลุมพื้นที่โดยประมาณ : 70 – 80 ตร.ม ขนาด : ชุด 2 ลิตร , ชุด 7 ลิตร ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
950 ฿3,000 ฿
0
Add to compare
น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ซูพรีม ระบบ 2 ส่วนผสมสำหรับงานภายนอก (ใต้ร่มแดดส่องถึง) และภายใน เหมาะสำหรับพื้นไม้ปาเก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ผนัง รั่ว บันได ระเบียง รางโบลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ระยะเวลาแห้งผิว : 0.5 – 1 ชม. / แห้งทาทับได้ : 1.5 – 2.5 ชม. การปกคลุมพื้นที่โดยประมาณ : 70 – 80 ตร.ม ขนาด : ชุด 2 ลิตร , ชุด 7 ลิตร ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
890 ฿2,800 ฿
0
Add to compare
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : น้ำตาล Brown ขนาด : 1 gl. (3.785 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : น้ำตาล Brown ขนาด : 1/4 gl. (0.895 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : เทา Grey ขนาด : 1 gl. (3.785 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  

Deal list

0
Add to compare
เบเยอร์ โพลียูรีเทน 2K ซูพรีม P-911 ชนิดด้าน (Matt)
Deal
น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ซูพรีม ระบบ 2 ส่วนผสมสำหรับงานภายนอก (ใต้ร่มแดดส่องถึง) และภายใน เหมาะสำหรับพื้นไม้ปาเก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ผนัง รั่ว บันได ระเบียง รางโบลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ระยะเวลาแห้งผิว : 0.5 – 1 ชม. / แห้งทาทับได้ : 1.5 – 2.5 ชม. การปกคลุมพื้นที่โดยประมาณ : 70 – 80 ตร.ม ขนาด : ชุด 2 ลิตร , ชุด 7 ลิตร ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
0
Add to compare
เบเยอร์ โพลียูรีเทน 2K ซูพรีม P-915 ชนิดกึ่งเงา
Deal
น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ซูพรีม ระบบ 2 ส่วนผสมสำหรับงานภายนอก (ใต้ร่มแดดส่องถึง) และภายใน เหมาะสำหรับพื้นไม้ปาเก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ผนัง รั่ว บันได ระเบียง รางโบลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ระยะเวลาแห้งผิว : 0.5 – 1 ชม. / แห้งทาทับได้ : 1.5 – 2.5 ชม. การปกคลุมพื้นที่โดยประมาณ : 70 – 80 ตร.ม ขนาด : ชุด 2 ลิตร , ชุด 7 ลิตร ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
0
Add to compare
เบเยอร์ โพลียูรีเทน 2K ซูพรีม P-910 ชนิดเงา
Deal
น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ซูพรีม ระบบ 2 ส่วนผสมสำหรับงานภายนอก (ใต้ร่มแดดส่องถึง) และภายใน เหมาะสำหรับพื้นไม้ปาเก้ วงกบ ประตู หน้าต่าง โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ผนัง รั่ว บันได ระเบียง รางโบลิ่ง ฟลอร์ลีลาศ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ระยะเวลาแห้งผิว : 0.5 – 1 ชม. / แห้งทาทับได้ : 1.5 – 2.5 ชม. การปกคลุมพื้นที่โดยประมาณ : 70 – 80 ตร.ม ขนาด : ชุด 2 ลิตร , ชุด 7 ลิตร ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-1630 ด้าน 1gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : น้ำตาล Brown ขนาด : 1 gl. (3.785 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-1630 ด้าน 1/4gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : น้ำตาล Brown ขนาด : 1/4 gl. (0.895 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-1920 ด้าน 1gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : เทา Grey ขนาด : 1 gl. (3.785 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-1920 ด้าน 1/4gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : เทา Grey ขนาด : 1/4 gl. (0.895 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-1110 ด้าน 1gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : ขาว White ขนาด : 1 gl. (3.785 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-1110 ด้าน 1/4gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : ขาว White ขนาด : 1/4 gl. (0.895 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-0000 ด้าน 1gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : บรอนซ์เงิน Silver Bronze ขนาด : 1 gl. (3.785 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-0000 ด้าน 1/4gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : บรอนซ์เงิน Silver Bronze ขนาด : 1/4 gl. (0.895 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
0
Add to compare
เบเยอร์ กระทิง รัสท์เทค ทูอินวัน KM-9990 ด้าน 1gl
Deal
กระทิง BULL Rust Tech 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว เคลือบเหล็กกัลป์วาไนซ์และโลหะได้ทุกชนิด , ไม้ต้องทารองพื้น พื้นที่การทา : 40 - 45 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว สี : ดำ Black ขนาด : 1 gl. (3.785 ลิตร) ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง ตัวอย่างสี ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจมีการเพี้ยนจากความเป็นจริงเนื่องจากแสงของจอคอมฯ  
ศูนย์รวมร้านค้าขายสีโดยตรง เปรียบเทียบสินค้า ได้ราคาถูกใจก่อนสั่งซื้อ
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart